Sıkça Sorulan Sorular

İhracat e-Fatura Başvuru Formu

İhracat e-Fatura Başvuru Formu

09 Nov 2016

Gib Portal, ihracat faturaları için uyumlu değil! Son Tarih 01.07.2017

TÜRKKEP ile ihracat faturalarınızı kesmeye devam edin!

İhracat işlemi yapan ve Gelir İdaresi Başkanlığı portalını kullanan ihracat yapan mükellefler 01.07.2017 tarihinden sonra ihracat e-fatura kesimini gerçekleştiremeyeceklerdir. İhracat e-faturaları; yeni düzenlemeye uyumlu çalışan yazılımlarla, özel entegratör servisleriyle ya da doğrudan GİB entegrasyonu yapan yazılımların ihracat fatura uyumlu güncel sürümleriyle düzenlenmelidir.

İhracat Faturaları 01.07.2017 tarihi itibariyle e-Fatura kapsamına alınıyor!

İhracat yapan firmaların dikkatine;

  • GİB Portal kullanan firmalar İhracat faturasını portal üzerinden kesemeyecekler.
  • e-ihracat faturası kesecek olan herkes bir entegratörlerle çalışmak durumundadır.
  • Düzenleyeceğiniz ihracat faturalarının alıcı bilgileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmalıdır.
  • Gümrük sistemine alınan fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 23 haneli bir referans numarası üretilecektir.

 

Mevzuata göre geliştirdiğimiz e-Fatura ihracat çözümümüz sizleri bekliyor.

Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 01.07.2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri “www.efatura.gov.tr” adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu’nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

 

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzunda bazı bölümler aşağıdadır.

  • FATURA DÜZENLEYEN İhracatta mükelleflerin karşılaşabileceği özellikli durumlar ve sorunlara hızlı bir şekilde aksiyon alınması gerekliliği, uygulamanın mobil araçlar vasıtasıyla da kullanımını önemli hale getirmektedir. Bu kapsamda GİB Portal uygulaması yeterli mobiliteye sahip olmadığından ve manuel olarak ihracat ve yolcu beraberi eşya faturasına ilk etapta destek veremeyeceğinden ( Portal yönteminde yükleme modülü ile İhracat ve yolcu beraberi eşya ihracında e-Fatura düzenlenmesinde bir engel bulunmamaktadır) kullanımı tavsiye edilmemektedir.

 

  • Bu nedenle e-fatura mükelleflerinden ihracat yapan ve GİB portal uygulamasından yararlanan mükelleflerin; karşılaşabileceği özellikli durumlar ve sorunlara hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlamak bakımından ivedilikle alternatif yöntemleri değerlendirmesi önerilmektedir. İhracat faturasını düzenleyen; standarda uygun olarak oluşturulan elektronik faturayı düzenleyen, uygulamaya özel entegratör, entegrasyon veya GİB Portalı yolu ile dahil olmuş gerçek ya da tüzel kişiliktir. Fatura düzenleyenin rol tanımı aşağıdaki şekildedir:

 

  • e-Faturayı ve sistem yanıtını; o Oluşturmaya imkân verir/oluşturur, o Elektronik olarak imzalar veya Mali Mühür ile onaylar, o Saklar, o Faturayı iletir, o İhracat için faturada gereken ek bilgileri sağlar.

 

  • Merkez’den gelen uygulama yanıtını ve sistem yanıtını; o Alır, o Veri aktarım protokolü ile belirtilen veri kurallarına uygunluğunu denetler, o İşler, e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Kasım 2016 Versiyon : 1.0 9/26 o Elektronik imza veya Mali Mühür doğrulaması yapar, o Saklar. Fatura düzenleyen tarafından oluşturulan belgeler, öngörülen şemalara, şema kurallarına, diğer veri kurallarına ve standartlara uygun olmak zorundadır. Ayrıca fatura düzenleyen, kullandığı uygulama ile ilgili her adımda loglama yapmak zorundadır. 3.1.2- GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kendisine gelen ihracat faturalarını gümrük beyannamesi ekinde alan kurumdur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı:

 

  • İhracat faturasını; o Elektronik ortamda sistemine alır, o Alınan fatura için, 23 haneli bir referans numarası üretir. o 23 haneli referans numarasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı portalı aracılığıyla ihracat faturasını düzenleyen yükümlüye bildirir. o Bildirilen 23 haneli referans numarası ile belge tarihi gümrük beyannamesinin 44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında yükümlü tarafından beyan edilir.. o Gümrük beyannamesinin tescilinden önce / sonra faturada değişiklik yapılması gerektiğinde, değişiklik yapılacak olan fatura ve bu fatura için alınan referans numarası iptal edilir. İptal edilen fatura için alınan referans numarası beyannamenin tescilinde kullanılamaz. o Gümrük işlemleri mevzuat dahilinde tamamlanır.